آیا ممکن است گروهى اخبارى را در موضوع ولادت حضرت جعل کرده باشند؟

پاسخ:
این احتمال در تمام اخبار متواتر وارد است و اگر این راه به اخبار باز شود همه شرایع باطل شده و هیچ خبرى قابل اثبات نیست .
اگر امر چنین بود ، باید در طول زمان براى دشمنان شیعه آشکار مى گشت و آنها از این طریق شیعه را مورد هجوم قرار مى دادند ، در حالى که چنین هجومى را از آنها مشاهده نمى کنیم .
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

/ 0 نظر / 7 بازدید