آیا در عصرهاى مختلف در جهت رفع حیرت در امر ولادت و وجود حضرت مهدی علیه السلام کت

پاسخ:
بزرگان جامعه شیعه به پیروى از پیشینیان در راستاى اهداف آنان که همان تثبیت ایمان مردم به ولادت و وجود امام زمان علیه السلام بود قدم گذاشته و دست به تالیفات گوناگون در این زمینه زدند که از آن جمله مى توان به این تالیفات اشاره نمود:
1- ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق احمرى نهاوندى :((کتاب الغیبة)). (1)
2- ابو اسحاق ابراهیم بن الانماطى کوفى اسدى :((کتاب الغیبة)). (2)
3- احمد بن حسین عبدالله مهرانى آبى :((ترتیب الادلة فیما یلزم خصوم الامامیة دفعه عن الغیبة و الغائب)). (3)
4- ابوالعباس احمد بن على رازى :((الشفاء و الجلاء عن الغیبة)). (4)
5- ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران بن موسى معروف به ابن الجندى :((الغیبة)). (5)
6- اشرف بن اعز معروف به تالج العُلى علوى حسینى :((الغیبة)). (6)
7- ابو محمد حسن بن حمزه معروف به طبرى :((الغیبة)). (7)
8- ابو محمد حسن بن محمد بن یحیى معروف به ابن اخى طاهر:((کتاب الغیبة و ذکر القائم)). (8)
9- ابوالحسن حنظلة بن زکریا تمیمى قزوینى :((کتاب الغیبة)). (9)
10- ابوالحسن سلامة بن محمد بن اسماعیل :((کتاب الغیبة و کشف الحیرة))(10)
11- ابوالفضل عباس بن هشام ناشرى اسدى :((کتاب الغیبة)). (11)
12- ابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسین حمیرى قمى :((کتاب الغیبة و التوقیعات)). (12)
13- ابو محمد عبدالوهاب مادارئى :((کتاب الغیبة)). (13)
14- شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان : او در زمینه امام زمان علیه السلام و موضوعات مربوط به آن حضرت تالیفات متعددى دارد از قبیل :((کتاب الغیبة))،((المسائل العشرة فى الغیبة))،((مختصر فى الغیبة))،((النقض على الطلحى فى الغیبة))،((جواب الفارقیین فى الغیبة)).
و نیز در برخى از کتب خود به طور ضمنى بحث فراوانى از مهدویت نموده است از قبیل :((الایضاح فى الامامة و الغیبة))،((الارشاد فى معرفة حجج الله على العباده))،((العیون و المحاسن))،((الجوابات فى خروج الامام المهدى علیه السلام)).
15- ابوالقاسم على بن حسین معروف به شریف مرتضى :((المقنع فى الغیبة)). (14)
16- على بن محمد بن على بن عمر بن ریاح :((کتاب الغیبة)). (15)
17- ابو عبدالله کاتب محمد بن ابراهیم بن جعفر:((کتاب الغیبة)). (16)
18- ابو على کاتب اسکافى محمد بن احمد بن جنید:((ازالة الران عن قلوب الاخوان فى الغیبة)). (17)
19- ابو عبدالله محمد بن احمد صفوانى :((کتاب الغیبة و کشف الحیرة)). (18)
20- محمد بن زید بن على فارسى :((کتاب الغیبة)). (19)
21- ابو الفتح محمد بن على بن عثمان کراجکى :((البرهان على طول عمر صاحب الزمان))و((الاستطراف فى ذکر ما ورد فى الغیبة فى الانصاف)). (20)
22- ابوبکر محمد بن قاسم بغدادى :((کتاب الغیبة)). (21)
23- ابو النصر محمد بن منصور عیاشى :((کتاب الغیبة)). (22)
24- ابو الفرج مظفر بن على بن حسین همدانى :((کتاب الغیبة)). (23)
اینها اسامى کتاب هایى بود که تا آخر قرن سوم هجرى درباره رفع حیرت به طور مستقل نوشته شده است .
پی نوشتها:
1- رجال نجاشى ، ص 19 ، رقم 21.
2- رجال نجاشى ، ص 15 ، رقم 13.
3- معالم العلماء ، ص 60 ، رقم 113.
4- رجال نجاشى ، ص 97 ، رقم 240.
5- رجال نجاشى ، ص 85 ، رقم 206.
6- الذریعه ، ج 16 ، ص 75 ، رقم 375.
7- رجال نجاشى ، ص 64 ، رقم 150.
8- رجال نجاشى ، ص 64 ، رقم 149.
9- رجال نجاشى ، ص 147 ، رقم 380.
10- رجال نجاشى ، ص 192 ، رقم 511.
11- رجال نجاشى ، ص 380 ، رقم 741.
12- رجال نجاشى ، ص 219 ، رقم 573.
13- رجال نجاشى ، ص 247 ، رقم 652.
14- رجال نجاشى ، ص 270 و 271 ، رقم 708.
15- رجال نجاشى ، ص 259 و 260 ، رقم 679.
16- رجال نجاشى ، ص 383 ، رقم 1043.
17- رجال نجاشى ، ص 385 ، رقم 1047.
18- رجال نجاشى ، ص 393 ، رقم 1050.
19- فهرست طوسى ، ص 159 ، رقم 699.
20- الذریعه ، ج 16 ، ص 79 و 80.
21- الذریعه ، ج 3 ، ص 92 ، رقم 292؛ رجال نجاشى ، ص 381 ، رقم 1035.
22- رجال نجاشى ، ص 350 - 353 ، رقم 944.
23- الذریعه ، ج 16 ، ص 82 ، رقم 406.
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

/ 0 نظر / 6 بازدید