اگر خداوند متعال اراده کرده که در پایان تاریخ بشر جهان را پر از عدل و داد کند و

پاسخ:
1- از ادله عقلى و نقلى استفاده مى شود که زمان هیچ گاه نباید از حجت و ولى خدا خالى باشد هم از جهت فیض تشریع و هم تکوین . این مطلب در جاى خود به اثبات خواهد رسید.
2- علم جدید این مطلب را بدون استثنا به اثبات رسانده که عالم بر اساس حرکت تدریجى پایه گذارى شده است ، هر چیزى حرکت تدریجى خود را دارد بدون آنکه این مطلب با قدرت خداوند تنافى داشته باشد. لذا خداوند متعال آسمان ها و زمین را در مدت شش روز آفرید نه در یک لحظه .
آیا خداوند عاجز بود که در یک لحظه آنها را بیافریند؟ هرگز. چرا باید نطفه انسان نُه ماه در شکم مادر بماند و شرایط طبیعى خود را طى کند تا تبدیل به انسانى مستوى الخلقه گردد؟ آیا خداوند عاجز است که انسان را در یک لحظه ایجاد نماید؟ در مورد تشکیل حکومت عدل جهانى نیز همین حکم جارى است ، خداوند امور آن زمان را از پیش تدارک مى بیند.
3- با فلسفه انتظار بیشتر هماهنگ است یعنى انتظار کسى که وجود دارد ولى غایب است بیشتر موثر است تا کسى که هنوز خلق نشده و در آینده پا به هستى وجود مى گذارد.
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

/ 0 نظر / 8 بازدید